ศึกษาดูงานไต้หวัน โรงงาน PROMPT

ศึกษาดูงานไต้หวัน โรงงาน PROMPT

ศึกษาดูงานไต้หวัน โรงงาน PROMPT 
วันที่  25-28 ต.ค. 54